Prosím REKLAMY jedině do rubriky REKLAMY, kdo je napíše jinam blokuju mu přístup...!

Období renesance a humanismu (světová i česká) + česká literatura doby pobělohorské

13. dubna 2012 v 18:14 | herzig-traum |  maturitní otázky z češtinyy

Období renesance a humanismu (světová i česká) + česká literatura doby pobělohorskérenesance

- znamená znovuzrození
- jetapa v evropských dějinách 14-16. století (v Itálii i konec 13. století)
- dochází ke změně struktury společnosti

-> začátek v Itálii: začínají bohatnout města (přístavní města jako Benátky, Florencie) -> do Evropy se dostávají nové věci => bohatne střední vrstva
-> mění se postoj k životu, lidé začínají 'žít' - nic si neupírají, napodobují bohaté lidi
-> už nechtějí mít doma náboženské a církevní obrazy a tak se nechávají malovat -> vznik portrétů
(např. Mona Lisa) -> začíná ožívat antická harmonie těla a ducha (v současných poměrech)


Leonardo da Vinci
- umělec, vědec (fyzika, medicína, malířství, sochařství)
-> Mona Lisa, Dáma s hranostajem, Večeře páněMichelangelo Buonarotti
- sochař, žil ve Florencii
- napsal o něm Karel Schultz v románu: Kámen a bolest (20. století)
- dostal se do rodiny Medičejů (slavný rod -umělci) -> odešel do Říma
- díla: socha Davida, vymalování Sixtínské kaple


Sandro Botticelli
- malíř
- dílo: Zrození Venuše


Tizian
- malíř
- malby v kostelích v Benátkách


El Greco
- malíř, Řek


vznik
- bazilik (př. ve Florencii) , kostely s obrovskými kopulemi
- pohodlné domy (vysoké štíty, velká okna)
- sgrafita - ornamenty vkreslené do fasády


humanismus
- myšlenkový směr renesance
- znamená to: lidský
- hledá se člověk, který chce měnit svět, člověk který je vzdělaný = renesanční člověk

- vzniká spousta univerzit
"AD FONTÉS" = k pramenu, lidé chtějí vše poznat

-> humanismus dojde i k nám


literatura

- už se tolik nepíší legendy
- rozvoj divadla
- rozvoj povídek
- cestopisy (mořeplavci, obchodníci)
- spisy - eseje
- pedagogické
- milostná poezie (návaznost na Anakreonskou poezii - oslava lásky a života v Antice)
- ústup duchovní a církevníITÁLIE

Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Bocaccio, Nicolo Machiavelli


Dante Alighieri
- pochází z Florencie (kde byli umělečtí mecenáši), vystudoval filosofii
- jeho život poznamenala láska k Beatrice, která zemřela velmi mladá
-> rozhodl se, že o ní napíše knihu
=>
BOŽSKÁ KOMEDIE

- touha po poznání, motiv lásky, obdiv k antice, zahrnuje vše co se o renesanci dá říci, alegorický spis
- básníkova cesta přes peklo, očistec a ráj; průvodcem mu je Vergilius
- v pekle potkává vladaře a teology, v ráji potkává Beatrice
- číslo 3: 3 části, v každé 33 zpěvů - každý zpěv 3veršová sloka (= tercína)
- využívá básnických ozdob - anafory - na začátku každého verše je vždy stejné slovo


Francesco Petrarca
- básník, prozaik, žil na dvorech velmožů a psal pro ně svá díla
- je nazýván otcem humanismu, v Římě korunován knížetem básníků
- studoval práva, byl vysvěcen na kněze, odmítl možnost stát se biskupem
- znalec antiky

dílo:
Triumfy - didakticko-alegorický epos
Afrika - nedokončený hrdinský epos (inspirace Vergiliovou Aeneas)
O slavných mužích - historický spis

Zpěvník = Sonety Lauře
- 2 části, obsahuje přes 300 milostných básní o nenaplněné lásce
1. část: Za Lauřina života - líčení trápení z lásky, bezesné noci, přednosti Laury
2. část: Po Lauřině smrti - vzpomínky na krásu Laury, zachycení citů, nálad a dojmů
Laura - má rysy reálné pozemské ženy (není pouhý abstraktní symbol)

sonet
- 4 sloky
- první 2 po 4 verších, druhé 2 po 3 verších
- v posledních třech je 'vyústění'

Giovanni Boccacio
- studoval práva -> po studiu ke dvoru; nerozuměl si s rodiči, přítel Petrarci
- seznámil se s hraběnkami, psal poezii
dílo:
Dekameron
= cyklus novel
- 10 lidí vypráví 10 dní 10 příběhů => celkem 100 příběhů
- dějiště: Florencie, vypukne mor -> skupinka mladých měšťanů uteče na venkov
- rámcová kompozice (protože všechny příběhy jsou zasazeny do jednoho rámce) (úvodní příběh navodí určitou situaci a ostatní s ním nějakým způsobem souvisí)
- témata: kritika církve, cizoložství, hloupost, nedůvěra, milostný život…


dále: Život Dantův, Elegie na paní FiammettuNiccolo Machiavelli
- politik, diplomat
dílo:

Vladař
- politický traktát (traktát - pojednání o zvoleném tématu)
- obsahuje politické úvahy, které popisují fungování moci
- autor touží po jednotném a mocném státě, který by byl spravován silným a moudrým vládcem
-> ten by neměl váhat použít jakýchkoliv prostředků, aby zajistil blaho státu
- člověk by neměl spoléhat na osud nebo boží prozřetelnost, ale na své síly

machiavelismus: cíl každé snahy představuje absolutní hodnotu a prostředky, které k jeho realizaci vedou jsou nepodstatné

Mandragora
- satirická komedie
- vysmívá se lidské hlouposti, středověké pověrčivosti a víře v zázraky

Marco Polo - Milion (cestovatelský deník)

FRANCIE

Francois Villon, Francois Rabelais, Michel de Montaigne


Francois Villon
- básník
- v jeho dílu: upřímnost, spontánnost, impulzivnost, sebekritika
- jeho styl je ovlivněn jak středověkem (zbožnost, vědomost pomíjivosti života), tak renesancí
- jeho dílo se skládá ze 4 částí: 1. Odkaz 2. Závěť 3. 17 básní 4. 8 balad (v argotu - hantýrce zlodějů)


Odkaz (Malý testament)

- představuje satirické rozloučení se světem
- využívá středověké motivy jako je všemocnost smrti, pomíjivost lidského života X Středověká témata jako jsou askeze a mystika se však mění ve snahu člověka pochopit sebe i okolní svět
- básně satirického obsahu
- krutost a provokace spojena s náboženskou vírou; smyslové opojení života propojeno s motivy zoufalství a melancholie = oxymóron


Závěť (Velký testament)
- líčí pomíjivost lidského života, strach ze smrti a nespravedlnosti
- provokace, znechucení světem
- seznamuje čtenáře s pocity společenského vyvrhele
- některé básně mají formu francouzské neboli villonské balady - 3 delší strofy (každá z nich má 7-12 veršů) a dozpěv ( o polovičním rozsahu), poslední verš každé strofy se opakuje jako písňový refrén
-3x rondeaux: starofrancouzská lyrická forma, na konci strofy se opakuje začátek, první verš nebo jen jeho část


Francois Rabelais
- humanista, lékař a prozaik
dílo:

Gargantua a Pantagruel
- 5dílný satirický román
- líčí příběhy dvou obrů
- s nadsázkou psaná parodie na rytířské romány a satira na středověkou církev a společnost
- propaguje užívání vlastního rozumu
- najdeme: vulgarismy, archaismy, neologismy
- hyperbola: nadsázka, schopnost zveličovat vlastnosti nebo jevy -> silnější emociální účinek


Michel de Montaigne
- myslitel a humanista
- zakladatel literárního žánru: eseje (kratší pojednání o nějakém tématu)
dílo:

Eseje
- soubor volně psaných a kompozičně neuspořádaných úvah
- hledá smysl života v sobě samém, v přirozenosti člověka
- témata: přátelství, výchova, společnost
- klade důraz na rozum
- kritika renesančního myšlení (autor je skeptický vůči lidské povaze)

dále: Pierre de Ronsard: LáskyŠPANĚLSKO

Miguel de Cervantes y Saavedra, Lope de VegaMiguel de Cervantes
dílo:
Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
- dvoudílný román
- parodie na rytířské, utopické i dobrodružné romány a pastýřské novely
Zchudlý vesnická šlechtic se zhlédne ve starých rytířských románech, vyzbrojí se kopím a štítem a vypraví se do světa. Za paní svého srdce si vyvolil slečnu Dulcineu, z vedlejší vesnice. V doprovodu sluhy Sancha Panzy se vydává odstraňovat nespravedlnost ze světa. Prožívá dobrodružství, často ale pouze ve svých představách. Jedním z nich je boj s větnými mlýny -které pokládá za obry, takže v okolí vyvolává jen smích.

- zpočátku se autor soustředí na líčení směšných situací, ale postupně se ze satiry stává ostrá kritika společnosti, která uznává jen to, co přináší užitek
-> vytvořil dva literární typy:
Quijote X Sancho Panza
rytíř je na jednu stranu směšný a pošetilý, ale na druhou opravdový a ušlechtilý a tím mění lidi v okolí
- pikareskní román = osobitý parodie rytířského románu

Lope de Vega
španělská komedie = obecně jakékoliv veršované drama, nejenom veselohra, kde se mísí tragické a komické prvky, do přestávek mezi akty se vkládaly samostatné výstupy, nejčastěji s anekdotickým dějem tzv. mezihry
- zrušil tradiční jednotu místa, času a děje
- ponechal absolutní volnost v mísení komiky a tragiky
- omezil počet dějství na tři a ustálil komickou roli sluhy
- důležitým rysem jeho her je: spád děje, akčnost, absence psychologizování
- tvůrce tzv. komedie pláště a dýky (meče), která čerpá náměty ze šlechtické společnosti, přináší témata, jako jsou láska, čest a žárlivost, nezajímá se o prostředí a okolnosti, ale plně se soustřeďuje na zápletku
-kritizuje společenskou morálku, poukazuje na nerovné postavení jednotlivých společenských vrstev
- např. ve hře Rytíř z Olmeda
dílo:
Ovčí pramen
- reaguje na skutečnou událost ve vesnici Fuente Ovejuna
- popisuje vzpouru poddaných proti svému pánovi, který ponižuje sedláky a znásilňuje jejich ženy, vše vyvrcholí v den svatby rychtářovy dcery, kdy zlý pán nechá ztýrat ženicha a zneuctí nevěstu -> to vyvolá vzpoura, a zlý pán je zabit… při vyšetřování se projeví jednota vesničanů, kteří i přes mučení odmítnou prozradit, kdo ho zabil a jednotně odpovídají: "My, Fuente Ovejuna" -> král jim odpustí. Hlavním hrdinou není jedinec, ale obyvatelé vesnice, kteří se stmelí v pevný celek.


dále: náboženské hry: Stvořená světa, pastýřské hry: Zamilovaný Amor…ANGLIE

- až v 16. století

William Shakespeare, Geoffrey Chaucer


William Shakespeare
- autor 40 dramat -> tragédie, komedie, historické hry
1. období
komedie - Komedie plná omylů, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské
historické - Jindřich IV, V, VI, Richard II, Julius Caesar
1 tragédie - Romeo a Julie

2. období
tragédie: Macbeth, Král Lear, Othello

3. období
tragikomedie - Zimní pohádka, Bouře

- dokáže vykreslit postavy, nejsou typizované
- konateli děje se stávají ženy
- postavy se v kritickém bodu musí rozhodnout
- bilance - jak se rozhodnout, zvažování života před a po
- postavy berou osud do svých rukou a starají se o to, aby ani oni ani jejich rodina nepřišli o důstojnost
- šlechtici: vznešený jazyk
- chůvy, lidé z tržiště: hovorová mluva

verš - blankvers - 5stopý nerýmovaný verš
- porušil jednotu času, místa a děje
- líčí kladné i záporné vlastnosti hrdinů
- mísí tragické a komické prvky
- střídá prózu s verši
-ženské postavy jsou rázné a samostatné, rozhodují samy o svém životě - opak středověkého pojetí ženy -světice

Romeo a Julie
- spor mezi rodinou Capuletů (J) a Monteků (R)
- R se zamiluje do J - nechají se oddat, Tybalt (bratranec J) zabije Marcucia (přítel R) -> R zabije Tybalta -> je vyhnán z města -> aby si J nemusela brát hraběte Purise vypije nápoj a vypadá jako mrtvá -> R se vrací a myslí si, že J j mrtvá a otráví se -> J se vzbudí a probodne se
hl. téma: nešťastná láska, znesvářenost rodů, zakázaná láska, zbytečná smrt
hl. myšlenka: důležitost svobodného rozhodnutí, neústupností rodičů došlo ke smrti jejich dětíGeoffrey Chaucer
dílo: Canteburské povídky
- cyklus veršovaných příběhů vyprávěných poutníky, kteří jdou z Londýna do Cantebury k hrobu T. Becketa
- líčí zábavné, poučné i tragické příhody, které se odehrávají v různých dobách
- 29 poutníků se domluví, že každý z nich bude vyprávět 4 příběhy
- využito středověké literatury: zvířecí bajka, legenda, kázání, parodie
- poprvé v dějinách anglické literatury vystupuje v díle sám autor


ČESKÝ HUMANISMUS A RENESANCE
-15.-16. století
- na 1. místě humanismus - dáno spol. podmínkami
Renesance se v českých zemích rozvíjela až v 16. století, protože se české země velmi dlouho vyrovnávaly s odkazem husitské revoluce a dlouhodobou kulturní a politickou izolací

S rostoucí touhou po poznání vznikaly nové vědní obory -> rozvoj fyziky, chemie a botaniky. (první veřejná pitva- Jan Jessenius)

Hynek z Poděbrad
- přeložil část Dekameronu
- renesanční člověk
dílo:
Májový sen - ve snu kluk znásilní holku ale probudí se před vyvrcholením a tak je naštvaný


píše se česky a latinsky

Jan Blahoslav
- Jednota Bratrská, sepsal její dějiny
- přeložil Nový zákon do češtiny, rozšiřoval vzdělání, podporoval knihtisk
dílo:
Akty jednoty bratrské
- spisy a dokumenty o JB

Filipika proti misomusům
- proti lidem, co se stavěli proti umění, vědě -> nepřátelům vzdělání
- vzdělání má být spojeno se zbožností

Gramatika česká
- položil základy ČJ

hudební díla: Musica, Šamotulský kancionál, Kancionál ivančický


Václav Hájek z Libočan
- kněz, vlastenec, kronikář
dílo:
Kronika česká
- šlechtu líčí mnohem lépe, protože ho dotovala
- nedůvěryhodná
-> vychází z toho Alois Jirásek: Staré pověsti české


Daniel Adam z Veleslavína
- jeho ženy otec byl Jiří Melantrich, který se postaral o šíření knihtisku
- napsal předmluvy k několika dílům
dílo: Herbář, čtyřjazyčný slovník (latina, řečtina, němčina, čeština)

Veleslavínská čeština: šlo mu o dokonalost jazyka


Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
dílo:Putování aneb Cesta z Království českého
O palečkovi


Po bitvě na Bílé Hoře (r. 1620) nebyla žádná tolerance jiného náboženství než katolického -> jiná náboženství musela emigrovat
- vzdělanci byli husiti -> emigrovali
- spousta děl vychází v latině, aby se mohla publikovat
vznikají: lidová dramata, pohádky, pověsti, přísloví, hádanky, kramářské písně


Jan Amos Komenský
- Učitel národů
- biskup, překladatel, učitel
- studoval v Německu teologii, vrátil se do Čech a začal psát

1. období -> 1620 - po Bitvě na Bílé Hoře je vypovězen z Moravy, zemřela mu manželka a děti - nová žena -> do exilu

napsal spisy: Truchlivý, O sirobě

Labyrint světa a ráj srdce
- Komenský vystupuje jako poutník, má 2 průvodce (Vševěd Všudybyd=zvídavost a Mámení)
-> ti 3 vstupují do města (= alegorie celého světa), různé ulice (např. Manželství), někdy mu Mámení nasadí brýle -> vše vidí lépe, ale pak si je sundá a prohlédne
- jediné východisko, jak vyjít z těch všech špatných vlastností vidí v Bohu (obrátí se k němu)
-> končí vstupem do Ráje

Hlubina bezpečnosti
- svět se přirovnává ke kolu, a aby se 'nevypadlo' z kola je třeba být co nejblíže ke středu (střed = Bůh)

začíná psát pedagogické práce
- položil základy pedagogiky a školství
Didaktika
- česky, poté ji rozpracoval do latinské podoby = Velká didaktika
- systém jednotné školské soustavy
- týká se vzdělávání, ale i výchovy
1) rozdělil školy po 6 letech
a) do 6 let: škola mateřská - výchova doma
b) 6 let : základní školství - výuka v mateřském jazyce
c) 6 let + latina, gymnázium
d) 6 let univerzitní studium
2) vzdělávání má být přístupné všem bez rozdílu majetku a pohlaví
3) centrem ve škole je žák a ne učitel
4) škola má být dílnou lidskosti - ne tělesné tresty
5) výuka má být přirozená a nenásilná
6) učitel má vysvětlovat látku od jednoduššího ke složitějšímu
7) princip názornosti (malé děti začínat s obrázky)

Informatorium školy mateřské
- rady pro matky

Brána jazyků otevřená
- učebnice latiny
- 7000 slov a vytvořil asi 1000 vět -> 100 lekcí
- v evropě oblíbená
- zjednodušil a vydal: Orbis Pictus - latina, němčina, čeština + obázek

3. období
Sbírka přísloví
- v Polsku přišel o Poklad jazyka českého (40 let na tom dělal)

Schola ludus
- soubor latinských her


Bedřich Bridel
- dílo: Co Bůh? Co člověk?

Adam Michna z Otradovic
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama